Om os

Vi sætter en stor ære i at levere en grundig og dedikeret rådgivning til vores klienter, så de er godt juridisk klædt i  inden for det felt, de ønsker rådgivning inden for. Dernæst er det vigtigt for os, at rådgive vores klienter i øjenhøjde og være tilgængelig over for vores klienter.

Vi er specialiserede inden for udvalgte juridiske discipliner, hvor vi ved vi kan levere juridisk rådgivning på højt niveau og til konkurrencedygtige priser. Vi kan som regel altid oplyse om en fast pris, inden vi gangsætter arbejdet, så det ikke kommer som en overraskelse efterfølgende.

Vi dækker som udgangspunkt hele landet, idet vi tillige yder online- samt telefonrådgivning.

Kontakt

Kontakt nu

Eva Meiling
Advokat og partner

Jeg blev beskikket som advokat i 1994, uddannet hos advokat Svend Marker, København.

Jeg løser både opgaver for private og for virksomheder og jeg arbejder særligt med alle typer af ejendomshandler og sager om fast ejendom, ægtepagter og testamenter, separation og skilsmisse, dødsboer, opstart og omdannelse af virksomheder, kontraktsret, og voldgiftssager.

Jeg fører en del civile retssager og voldgiftssager inden for et bredt felt af sagsområder. Jeg beskæftiger mig ligeledes med mange ejendomshandler, herunder sager om mangler ved fast ejendom, entrepriseret og lejeret i bred forstand.

Ud over at arbejde som advokat har jeg arbejdet 15 år i statsadministrationen, seneste som vicedirektør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor jeg bl.a. har arbejdet for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Derudover rådgiver jeg hver 14 dag i ældresagen i Lyngby-Tårbæk.

Thorbjørn Bosse
Olander

Advokat

Jeg blev beskikket som advokat i 2010 og er som advokat uddannet hos advokatfirmaet Plesner og Røde Kors.

Jeg løser primær opgaver for private, såsom udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og fremtidsfuldmagter, men tager også gerne andre sager som fx sager vedrørende heste. Som dressurrytter og dommer har jeg en bred erfaring til at løse sidstnævnte sager.

Gennem mit virke som advokat har jeg opnået en bred erfaring baseret på ansættelse indenfor det offentlige (Justitsministeriet), i det private samt i et NGO( Røde Kors).

Grundlæggende som menneske søger jeg at finde løsninger i stedet for at hænge fast i begrænsninger, hvilket også er mit udgangspunkt, når jeg løser juridiske sager. Derfor er det naturligt for mig at finde gode løsninger på konflikter, gerne gennem fx mediation.

Udover at være advokat er jeg også billedkunstner og har Galleri Konge på Kongevejen i Allerød. Hvis du besøger vores kontor, vil du kunne se mine malerier på kontorets vægge.

Maria Hyldegaard Lund
Advokat

Sanne Juel Hansen
Advokatsekretær

Helle Andersen
Advokatsekretær

Christian Koch Sørensen Fig
Stud.Jur.

Persondata

Vi behandler oplysninger om vores kunder med henblik på at kunne udføre den opgave vi har aftalt. I den forbindelse registreres oplysninger i vores advokatsystem. Vi anvender ikke dine data til andre formål. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men ved udførslen af din sag kan der være behov for videregivelse af oplysninger til eksterne parter som f.eks. offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, andre advokater, skønsmænd, vidner. banker og kreditforeninger, translatører mv. 

Klienter registreres med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Der registreres alene de nødvendige oplysninger. Klienter anmodes om cpr.nr. samt kopi af ID i de sager, hvor det kræves af hensyn til overholdes af lov om hvidvask. I disse sager skal der indhentes oplysninger om ID og oplysninger skal gemmes i 5 år efter klientforholdes ophør. Derudover registreres cpr.nr. i sager hvor der er krav om anvendelse af disse, f.eks. ved tinglysning, sager om separation, skilsmisse, samvær mv samt nogle retssager.

I visse sager vil der være følsomme data som f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om straffemæssige forhold samt oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Det er alene oplysninger der gemmes i sager hvis de har et formål i forhold til klientens sag.

Oplysninger gemmes i vores advokatsystem i 10 år under hensyn til forældelsesreglerne. Bogføringsmateriale gemmes i 5 år under henvisning til bogføringsreglerne.

Man har i medfør af databeskyttelsesforordningen ret til at se sine oplysninger, ret til berigtigelse (at få rettet oplysninger), ret til at transmittere oplysninger. Hvis man ønsker at klage over behandling af sine personoplysninger, kan der klages til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, hvor man også kan læse mere om sine rettigheder.

Dataansvarlig er Eva Meiling, em@birkeroedadvokater.dk Du kan rette henvendelse til den dataansvarlige hvis du har nogle spørgsmål til persondata, herunder omkring opbevarelse af disse, hvis du ønsker at se dine oplysninger, ønsker at få oplysninger rettet eller overført oplysninger. Du kan ligeledes rettet henvendelse til den dataansvarlige såfremt du vil rejse indsigelser overfor behandlingen af persondataoplysninger. Anmodning om indsigt i egne data efterkommes indenfor 1 måned.

Såfremt en klient eller anmoder om at få slettet data,  skal denne anmodning til den dataansvarlige, der skal efterkomme denne inden for 1 måned. Data slettes, såfremt der ikke er lovmæssigt krav om at opbevare data.

Kontoret har databehandlingsaftaler med Vitec, Danmark, Danløn og Din Digitale Vicevært.

Hvis der konstateres databrud, forstået som uvedkommendes adgang til data, skal datatilsynet straks og inden 72 timer orienteres herom. Derudover skal den dataansvarlige straks kontakte de relevante dataleverandører som databruddet omfatter med henblik på at fastlægge omfanget af databruddet samt en handlingsplan for at genskabe data og datasikkerhed

Hvis der er risiko for at fysiske personers data er blevet brudt eller kan blive brudt kontakter den dataansvarlig den eller de pågældende personer hurtigst muligt.

Advokat og Forsikringsoplysninger

Alle hos Birkerød Advokater er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling.

Advokaterne Eva Meiling  og Thorbjørn Bosse Olander er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokat Eva Meiling og advokat Thorbjørn Bosse Olander er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/ 

Advokatnævnet er en uafhængig klageinstans, oprettet under Det Danske Advokatsamfund. Advokatnævnet behandler bl.a. klager fra forbrugere over advokaters salærer. Læs mere om advokatnævnet http://advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Virum Torv Advokater ApS drives som et anpartsselskab og omfatter også Birkerød Advokater.

Virum Torv Advokater anvender ikke klausuler om lovvalg eller værneting. 

Fortrolighed

Alle oplysninger, som meddeles Birkerød Advokater af kunder, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt. Fortroligheden gælder også efter sagens afslutning.

Hvidvaskningsregler

Birkerød Advokater er omfattet af Lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler, og vi har således indberetningspligt til myndighederne. Til opfyldelse af loven har vi blandt andet pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som fra eksisterende klienter.

 

Honoraroplysninger

Honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges honoraret moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler. 

I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer sagen vil udløse. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler. 

Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse er ikke inkluderet i honoraret og afholdes således særskilt af klienten.

Bank oplysninger

Nykredit Bank

Hørsholm

Hovedklientkonto

Reg.nr. 5490

Konto.nr. 0933064

Overførsler fra udlandet:

SWIFT-BIC: BIC-kode NYKBDKK

IBAN-no.: DK2654900000933064