Skilsmisse/bodeling:

Hvis I står i den situation, at I skal separeres eller skilles, er der mange praktiske ting, der skal klares i en i forvejen belastende situation. Hvis I har børn sammen er noget af det vigtigste at få afklaret hvad der skal sk omrking bopæl, samvær, børnebiddrag mv. Der udover skal der ske en deling af jeres fællesbo.

Birkerød Advokater har stor erfaring med at hjælpe par med at gennemføre en separation/skilsmisse, herunder udfærdigelsen af bodeling og rådgivning om samvær. Det er vigtigt, og én af vores opgaver at bidrage til, at I får et overblik over forløbet, og at mange af de svære beslutninger kan tages i samråd med en uvildig rådgiver.

Separation eller skilsmisse:

Der er forskel på at blive skilt og separeret. Separationen går forud for skilsmisse, men man kan også søge om direkte skilsmisse, hvis man er enig om dette.

En separation er en slags prøveperiode, hvor I har mulighed for at overveje, om ægteskabet skal genoptages, eller om I vil skilles permanent. Der kan også søges om separation, hvis kun den ene part ikke længere ønsker en samliv sammen.

En separation ophæver mange af de regler, der gælder, når man er gift. For eksempel arver I ikke længere hinanden. En separation ophæver imidlertid ikke selve ægteskabet. Det betyder, at man først kan blive gift med en anden, når man er skilt.
Ansøgningen om separation indledes gennem Familieretshusets hjemmeside, eller Borger.dk, hvilket vi også kan være behjælpelig med. Det er en god idé lige at drøfte ansøgningen med en advokat, så du sikrer dig, at du ikke fraskriver dig retten til eksempelvis ægtefællebidrag.

Hvis I står I den situation, at I ikke er enige om, hvorvidt I skal separeres eller skilles, har den ene part ensidigt ret til at anmode Familieretshuset om hjælp i form af et møde om vilkårsforhandling.

Familieretshuset vil forsøge at hjælpr jer med at komme uenighederne til livs. Mange oplever, at det kan være rart at have en advokat med sig i en sådan forhandlingssituation. Hvis I når til enighed, vil Familieretshuset udstede en bevilling om separation eller evt. skilsmisse.

Hvis man er separareret og efterfølgende ønsker at blive skilt, skal man huske at søge Familieretshusets om skilsmisse, idet det ikke sker automatisk.

Hvis man ønsker direkte skilsmisse og har fælles børn under 18 år er der krav om en reflektionsperiode på 3 måneder og krav om at man gennemfører et digitalt forløb om, hvordan man samarbejder efter skilsmisse. Derefter skal man inden 4 måneder bekræfte sin ansøgning.

Bodelingen:

Det er altid en god idé at udarbejde en skriftlig aftale om bodeling (bodelingsoverenskomst), som underskreves af begge parter. Hvis I senere er ueniige om vilkår for den økonomiske deling, så kan bodelingsoverenskomsten dokumentere, hvad I har aftalt.

Vi kan hjælpe jer med at få lavet en bodelingsoverenskomst, som er en opgørelse af jeres respektive bodele – dvs. hvad I hver især ejer (fast ejendom, bil, værdipapirer og indbo mv.) fratrukket jeres gæld. En positiv bodel skal deles mellem jer, hvorimod en negativ formue ikke deles. Aktiver, der er købt I fællesskab, medregnes med halvdelen til hver. Gæld man har erhvervet sammen deles tillige.

Bodelingsoverenskomsten udarbejdes med det I ejer på ophørsdagen. Ophørsdagen er den dag, Familieretshuset modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. I kan godt selv beslutte jer for en anden ophørsdag, men der kræver at I er enige herom.

En bodeling kan være en uoverskuelig proces for parterne, idet der er mange forhold, der skal tages stilling til, herunder ophørsdag, skattemæssige forhold samt en afklaring af bodelene.

Hvis der er uenighed omkring bodelingen er det hensigtsmæssigt, at i hver især har sin egen advokat til at repræsentere sig.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen indbringes for skifteretten.

Samvær/forældremyndighed:

Når man har børn, er det helt klare udgangspunkt ved separation og skilsmisse, at forældrene får fælles forældremyndighed. Selvom det er udgangspunktet, er det dog ikke sikkert, at det er sådan, det ender med at falde ud. Der kan være argumenter for en skævdeling, således at kun én af jer får forældremyndigheden.

Der skal også tages stilling til børnens bopæl. Der nye regler medfører at børnene, hvis I har fælles forældremyndighed, i de første 3 måneder automatisk får delt bopæl. Hvis I er enige herom, er der også mulighed for at aftale fælles bopæl for børnene efter denne periode.

Hvis I ikke er enige om fælles bopæl, eller ikke ønsker fælles bopæl for børnene, skal der tages stilling til, hvor barnet skal have bopæl, og dermed hvem der bliver bopælsforældre og hvem der bliver samværsforældre.

En anden vigtig ting at blive enig om, er samvær. Hvor skal barnet bo og hvor meget samvær skal den anden forældre have.

Hvis I ikke kan blive enige om samvær, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse herom ved en såkaldt samværsresolution.

Det er ofte en meget følsomt emne og naturligt nok ét af de punkter, der kan være sværest at nå til enighed om. Det er vigtigt at rådføre sig, inden man indgår en samværsaftale, da denne kan være noget nær umulig at ændre, når først den er indgået.

Derudover, skal det afklares, om, og i givet fald hvad der skal betales i børnebidrag og hvilke offentlige ydelser, man som enlig forælder er berettiget til. Endvidere, skal der opnås enighed om skolevalg og fritidsaktiviteter mv.