Ansættelses- og arbejdsret

Der er mange regler og forhold, man som arbejdsgiver skal påse – både i forbindelse med ansættelse af en medarbejder, samt hvis man er nødsaget til at opsige en medarbejder. Gælder der særlige regler for disse medarbejdere – eksempelvis fordi de er gravide. Hos Birkerød Advokater kan vi hjælpe dig med at få det fornødne overblik over de arbejdsretlige regler.

Birkerød Advokater kan tilbyde at rådgive dig om:

  • Ansættelseskontrakter
  • Sygdom, barsel, fravær, ferie.
  • Konkurrenceklausuler
  • Opsigelse og bortvisning
  • Andre ansættelsesretlige tvister

Ansættelseskontrakten

Som medarbejder er det vigtigt at man ved hvilke krav og rettigheder, man får, når man bliver ansat. Som arbejdsgiver er det vigtigt, at man sikrer sig at ansættelseskontrakten er klar og tydelig omkring de krav og rettigheder samt lovkrav, man som arbejdsgiver har og hvilke, der tilkommer arbejdstageren.

Ansættelseskontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår, rettigheder og forpligtelser.

Hvis din nye medarbejder er funktionær, er ansættelsesforholdet reguleret af funktionærloven. Mange virksomheder er overenskomstdækkede, og ansættelsesforholdet er i så tilfælde reguleret af den kollektive overenskomst.

Både konkurrence- og kundeklausuler bør skrives ind i ansættelseskontrakten allerede fra starten af.

 

Medarbejderes sygdom, barsel, fravær og ferie

Det er vigtigt at have styr på hvad der gælder for medarbejderes sygdom og ferie. Hvis man som arbejdsgiver tilsidesætter lovgivningen regler herom, kan man nemlig risikere at skulle betale erstatning.

Når du ansætter en ny medarbejder under funktionærloven, bør man tage stilling til, om 120-dages reglen skal være gældende. Reglen går kort sagt ud på, at arbejdsgiver under visse betingelser har ret til at afskedige en medarbejder, der har været syg i 120 dage, med en måneds varsel. Det er en forudsætning, at man allerede i ansættelseskontrakten aftaler, at reglen skal være gældende.

Medarbejderes ret til ferie er som udgangspunkt reguleret i ferieloven, der giver alle medarbejdere ret til 5 ugers ferie. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal man dog være opmærksom på, at der her kan gælde særlige regler om medarbejderes ferie. Feriespørgsmålet er både relevant i relation under ansættelsesperioden og ved en evt. opsigelse af medarbejdere.

Gravide medarbejdere og medarbejdere på barsel er omfattet af særlige beskyttelsesregler. Det er vigtigt at man som arbejdsgiver er opmærksom på – og overholder – disse regler.

Beskyttelsesregler følger både af funktionærloven, ligebehandlingsloven og forskellige overenskomster. Det anbefales, at du søger rådgivning hos en advokat, i forhold til hvilke regler der gør sig gældende for det pågældende ansættelsesforhold.

Opsigelse eller bortvisning af medarbejder

Der er en række forhold man skal være opmærksom på, når man opsiger en medarbejder, herunder opsigelsesvarsel, og om medarbejderen skal arbejde, suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperiode.

Er den pågældende medarbejder funktionær, følger opsigelsesvarslet af funktionærloven. Lovens udgangspunkt kan kun fraviges, hvis det ikke er til skade for medarbejderen. Såfremt virksomheden er overenskomstdækket, følger opsigelsesvarslet den kollektive overenskomst.

Ved opsigelsen af en medarbejder, er det op til arbejdsgiveren at bestemme, om den pågældende skal fortsætte med at arbejde normalt i opsigelsesperioden, suspenderes eller fritstilles. Suspension indebærer, at medarbejderen ikke skal møde på arbejde som sædvanligt, men dog stå til rådighed og møde op, hvis arbejdsgiveren får brug for medarbejderen. Fritstilling betyder både, at medarbejderen hverken skal møde på arbejde eller stå til rådighed for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden.

Birkerød Advokater rådgiver din virksomhed i forbindelse med ansættelse- og opsigelse af medarbejdere og i det tilfælde der skulle være opstået en konflikt omkring sygdom, ferie, graviditet og barsel, mv.

Vi tilbyder både generel rådgivning og gode råd, samt udfærdigelse af konkrete kontrakter mv. Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere, så uanset din problemstilling kan vi hjælpe dig videre.