Dødsbobehandling

Når man mister et familiemedlem eller én du har kær, er der udover en stor sorg – også en lang række praktiske forhold, du bliver nødt til at tage hånd om – samt tage stilling til. Birkerød Advokater har mange års erfaring med dødsbehandling. Lad os hjælpe dig gennem den svære proces.

Du skal som arving tage stilling til hvordan boet skal skiftes. Der er flere skifteformer. Det er uoverskueligt at gennemskue for det fleste arvinger.

Hos Birkerød Advokater kan vi hjælpe dig med at få overblik over den bedst mulige måde at afvikle og behandle dødsboet på. Derudover bistår vi dig med alt det praktiske med at få sælge boets aktiver. Det kan være værdipapirer eller fast ejendom. Vi sørger ligeledes for at få betalt boets løbende regninger, udarbejder både åbningsstatus samt boopgørelse – samt sidst men ikke mindst: Fordeler arven.

Advokatsalæret dækkes som regel af dødsboets midler, så du ikke selv skal betale af egen lomme. Advokatomkostningerne medtages i bopgørelsen og den fratrækkes derfor heri, før boafgiften beregnes.

Du skal være velkommen til ganske uforpligtende at kontakte Birkerød Advokater via  kontaktformularen eller ring til os op på tlf. 45812799

dødsbobehandling

Salær

Før vi starter din sag op, oplyser vi dig altid om et salærspænd, så det ikke kommer bag på dig, når boet skal sluttes.

Salæret afhænger af hvor mange aktiver, der er i boet (ejendomme, værdipapirer, biler, kunst mv.) samt antallet af arvinger.

Læs med om de forskellige skifteformer og kontakt os i kontaktformularen længere nede på siden.

Hvilke praktiske forhold skal du som arving have styr på ved et dødsfald?

Dødsanmeldelsen

Når en person afgår ved døden, kan du som noget af det første kontakte en bedemand. En bedemand er behjælpelig med alt det praktiske ift. såvel selve begravelsen samt dødsanmeldelsen.

Senest to hverdage efter dødsfaldet skal du som pårørende indsende dødsanmeldelsen til kirkekontoret i den afdødes sogn. Dette skal gøres, uanset om den afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Det er den afdødes tætteste pårørende, der skal underskrive dødsanmeldelsen.

Du behøver ikke nødvendigvis hjælp fra en bedemand til dette, men mange vælger få hjælp af bedemanden for at lette byrden ift. de mange  praktiske opgaver.

Læs mere om alt det en bedemand kan hjælpe dig med i processen på de danske bedemænds hjemmeside.

Spærring af afdødes konti

Banken vil af egen drift spærre den afdødes konti efter dødsfaldet, når dødsfaldet er anmeldt.

Har du som ægtefælle en fælleskonto med den afdøde, vil denne også blive spærret, indtil skifteretten har udleveret dødsboet. Dette kan tage 2 til 6 uger.

Banken vil som udgangspunkt kontakte dig indenfor 7 hverdage efter dødsfaldet for at aftale nærmere om de eventuelle fælleskonti.

Dette vil du kunne læse mere om på din banks hjemmeside.

Håndtering af afdødes værdier og bolig

De tætteste pårørende eller arvingerne har i de fleste tilfælde adgang til den afdødes hjem - for at kunne tømme affaldsposer og rydde op i køleskabet osv.

Skulle der opstå der uenigheder omkring adgang til hjemmet eller omkring større værdier i hjemmet, har du mulighed for at få bistand fra en bobestyrer.

Imens boet behandles er det en god idé at sikre, at afdødes bolig og bil er låst (samt forsikret), at fortovet ved ejendommen i vinterperioden er ryddet for sne samt andre af sådanne praktiske udfordringer.

Arvinger

Når en person dør, skal det afklares, hvem der er den afdødes arvinger.

Det er arveloven, der afgør, hvem der er arving, og derefter supplerer testamentet, såfremt afdøde har fået lavet et testamente.

Læs mere om de forskellige type arvinger, og hvordan arveretten fungerer.

 

Skifteformer ved dødsbobehandling

Privat skifte:

Denne skifteform kan kun vælges, såfremt arvingerne er enige om om, hvordan boet skal deles. Skulle det ikke være tilfældet, er arvingerne nødsaget til at ændre skifteform; til bobestyrerbo. I denne situation er det advokaten/bobestyreren, der træffer de endelige beslutninger, hvorom der måtte være uenighed.

Boet skal afsluttes senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Bobestyrerbo:

Denne skifteform vælges, såfremt arvingerne ikke kan blive enige om fordeling af arven eller andre beslutninger der måtte skal tages bobehandlingsprocessen. Denne skifteform er ligeledes behandlingsformen, såfremt afdøde i sit testamente har bestemt, at en bestemt advokat/bobestyrer skal forestå bobehandlingen.

Bobestyreren skal træffe de mest gunstige beslutninger for boets arvinger og samtidig påse at de mange frister bliver overholdt, samt at boets løbende udgifter betales til tiden. 

Et bobestyrerbo skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet. Det er således en væsentligere længere proces.

Birkerød Advokater tilbyder:

  • Et indledende møde
  • Rekvirering af skifteretsattest og skiftefuldmagter med henblik på udlevering af boet fra skifteretten.
  • Indrykning af proklama i Statstidende
  • Oprettelse af særskilt bokonto til boets indeståender.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus (oversigt over aktiver og passiver pr. dødsdagen), der skal godkendes af skifteretten.
  • Betaling af dødsboskat, såfremt boet er skattepligtigt, herunder udarbejdelse af selvangivelse.
  • Fordringsprøvelse (berettigelsen af kreditorernes krav gennemgås og efterprøves)
  • Salg af boets aktiver, det kan være fast ejendom, bil, løsøre, værdipapirer mv.
  • Udarbejdelse af boopgørelse. Boopgørelsen er den endelige opgørelse af boets aktiver og passiver samt boets indtægter og udgifter i boperioden. Denne skal godkendes af såvel skifteretten som af SKAT.

Andre skifteformer:

Birkerød Advokater har også en del erfaring med de mere simple skifteformer. Dette er tilfældet for ”mindre boer”:

Boudlæg:

Hvis afdødes bo ikke overstiger mere end 46.000,00 kr. (2020) (efter begravelsesudgifter er fratrukket) kan boet udlægges direkte til de nærmeste arvinger. Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld, men er dog forpligtet til at afholde begravelsesomkostningerne.

Ægtefælleudlæg:

Såfremt fællesboet ikke overstiger 790.000,00 kr. (2020) kan boet udlægges direkte til den længstlevende ægtefælle.

Ægtefællen skal dog acceptere, at denne hæfter for afdødes gæld. Såfremt boet viser sig at være insolvent, kan længstlevende ægtefælle under visse omstændigheder dog ændre valget af skifteform for at undgå at hæfte for afdødes gæld.

Afgifter og beskatning af dødsboer

Retsafgift:

Der skal betales en retsafgift på 2.500 kr. til skifteretten. Såfremt boet er over 1 mill. kr., skal der betales en yderligere afgift på 6.500,00 kr. til skifteretten.

Boafgift

Den længstlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift, men det er tilfældet for alle andre arvinger. Boafgiften skal beregnes efter der er fratrukket et bundfradrag, og det udgør 15% af arven. Søskende skal betale tillægsboafgift på 25% af arven.

Dødsbobeskatning:

Hvis boets nettoformue overstiger kr. 2.966.200,00 (2020-niveau), er boet skattepligtigt. Håndteringen af dette er ikke simpelt, særligt ikke såfremt boet tillige skal forestå salg af aktier eller andre værdipapirer. Birkerød Advokater rådgiver jer endvidere om, hvornår vi skal lægge boets skæringsdato, så det er mest gunstigt skattemæssigt for boet og dermed jer som arvinger.